Vi överger inte Näset

Ikväll beslutade ett helt enigt kommunfullmäktige att godkänna en revidering av handlingsplanen för skydd mot förhöjda havsvattennivåer. Inför valet 2014 lovade vi moderater att inte överge Näset utan att stå upp för att arbeta vidare med att få till stånd skydd mot stigande havsnivåer. Därför la vi fram ett förslag i maj 2014 om att arbeta fram en ansökan till mark- och miljödomstolen för ett skydd mot framtida förväntade havsnivåhöjningar. Även då fanns en stor politisk enighet. Och det är bra – för det är mycket som står på spel! 

–          Att vi kommer framåt i arbetet med en ansökan är av största vikt. Det är mycket som står på spel! Enorma kulturvärden, ovärderliga natur- och rekreationsvärden, rikt djur- och fågelliv och stora fastighetsvärden. Skydd mot stigande havsvattennivåer är en ödesfråga för hela kommunen. För medborgare, företagare och besökare. säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Skydd mot stigande havsnivåer ger konsekvenser för både natur- och kulturmiljö och kräver många olika tillstånd och dispenser men det bor cirka 21 000 människor i de berörda delarna och det är av högsta vikt att vi inte överger dessa invånare. Arbetet med att ta fram en ansökan har varit mer omfattande och mer komplex än vad vi räknat med och har därför försenats. Fördjupade studier av historiska data, höjdsystem, meteorologiska analyser, vattenstånd, vattenstånd kopplade till vinddata och vågbildning, modellering av havsnivåer kontra befintliga förhållanden har genomförts för att få in en så säkerställd och korrekt ansökan som möjligt. För att säkerställa resultatet av den fördjupade studien har kommunen tillfört en så kallad second opinion från den danska konsultfirman DHI.

Skälet till att ärendet nu åter är uppe för beslut i kommunfullmäktige är att det finns förslag om revidering av den handlingsplan som antogs av kommunfullmäktige för ganska exakt 4 år sedan genom ändring av krönnivån till +3m fram till 2065 i enlighet med den fördjupade analysen som genomförts. Förslaget baseras på det nationella etablerade höjdsystemet RH 2000 (rikets höjdsystem). Det handlar om att hamna på en rimlig skyddsnivå. Förslaget innebär inte ett garanterat fullständigt skydd.

I utredningen har skyddets utformning detaljstuderats i förhållande till skyddets placering. Skyddet anpassas efter respektive kuststräckas speciella förutsättningar och kommer därför inte se likadant ut längs hela sträckan. Förutsättningarna är olika och här måste hänsyn tas till natur- och riksintressen. Vi ser möjligheter att bygga in olika funktioner i de skydd som ska uppföras och de kan på så sätt tillföra nya värden för invånare och besökare. På så sätt skyddar vi de unika naturvärden som finns samtidigt som vi tar hänsyn till omgivningens unika karaktär.

Frågan är lika angelägen som tidigare. Måhända vi är försenade men med ett gediget förarbete kan vi nu ta nästa steg och gå ut på samråd till allmänheten och målsättningen är att vi ska kunna ha en ansökan klar till mark- och miljödomstolen inom ett år.

Arbetet fortsätter – Vi överger inte Näset!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen