Vi säger nej till välfärdsutredningen!

Vi Vellingemoderater har en stark politisk övertygelse om att privata alternativ och därmed fler utförare av de tjänster som finansieras via kommunalskatten innebär utveckling, mångfald och en effektivare verksamhet samt ökad valfrihet för kommunens invånare. Därför bedrivs 46 procent av den kommunala verksamheten av externa utförare, alltifrån storkoncerner till lokala små-eller enmansföretag i Vellinge kommun.

Det förslag till vinsttak som Ilmar Reepalus välfärdsutredning har presenterat kommer särskilt att slå hårt mot de små välfärdsföretagen och därmed mot mångfalden. I Vellinge går 71 % av förskolebarnen på privata förskolor, närmare 31 % av förskoleklass-eleverna går i fristående skolenheter, drygt 30 % av alla elever i grundskolan går i en fristående grundskoleenhet och cirka 23 % av kommunens gymnasielever går på en fristående gymnasieskola utanför kommunen. Om välfärdsutredningsförslaget går igenom är tanken att förslaget ska börja gälla redan om två år. I Vellinge kommun drivs den största delen av förskolor i privat regi. Skulle vinster i välfärden förbjudas eller inskränkas begränsas även valfriheten. Många av kommunens privata skolor och förskolor drivs av mindre aktörer som kommer att behöva avvecklas om utredningens intentioner blir verklighet.

I utredningen påstås att en reglering inte förhindrar företagande, vilket är direkt felaktigt. Visst vill välfärdsföretag bidra till samhällsutveckling. Men det måste finnas en ekonomisk drivkraft och överskott för att skolorna, förskolorna, LSS-verksamheterna och vård– och äldreomsorgsföretagen ska få en långsiktig trygghet för att kunna utveckla och arbeta vidare i sina verksamheter.

Vi moderater värnar om valfriheten för invånarna och kommunens näringsidkare. Om vinstutredningens förslag blir verklighet drar vi undan mattan för duktiga och hårt kämpande förskolor, skolor, LSS-verksamheter, hemtjänst och vård- och omsorgsföretag. Mätningar har dessutom visat att de privata aktörerna på välfärdsmarknaden har visat kvalitetsmässigt bättre resultat än statliga, regionala och kommunala verksamheter.

Vi anser att man istället borde fokusera på kvaliteten för brukarna. Genom ändamålsenliga kontrollsystem för de aktörer som verkar inom sektorn kan kvalitetsbrister stävjas. Goda kvalitetsmått för verksamheterna behöver utvecklas och bör få genomslag i de upphandlingar och valfrihetssystem som sjösätts. Utöver detta behöver uppföljningen av verksamheterna under kontraktstiden förbättras avsevärt.

Den bör ske på ett konkurrensneutralt sätt, som är lika för alla utförare, oavsett om det handlar om privata företag, ideella aktörer eller kommunen/landstingets verksamhet i egen regi. På så sätt kan verksamheter som inte håller måttet uppdagas och goda verksamheter uppmuntras.

Om utredningsförslaget blir verklighet kommer det att leda till nerskärningar och färre nyinvesteringar samtidigt som det skrämmer bort eldsjälar med entreprenörsanda som vill starta företag i välfärdsbranschen. Detta skulle inte minst drabba kvinnligt företagande negativt. Resultatet blir ett sämre företagsklimat, sämre konkurrenskraft och därmed en minskad valfrihet för våra medborgare. Att sätta ett vinsttak är en inskränkning av företagsamheten och äganderätten.

De som säger ja till utredningen säger nej till att låta företag växa, hämmar utvecklingskraften, försämrar välfärden och begränsar valfriheten. Vi anser inte att Vellinges kommuninvånare ska behöva betala för en ogenomtänkt ideologisk jakt på väl fungerande välfärdsföretag! 

 

Carina Wutzler (M) ordförande kommunstyrelsen

Gustav Schyllert (M) ordförande utbildningsnämnden

Anna Mannfalk (M)  ordförande omsorgsnämnden

Christer Mars (M) ordförande nämnden för gemensam medborgare

Ola Freij (M) ordförande miljö- och byggnadsnämnden

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen