Vi moderater vill:

  • Arbeta målmedvetet för att ändra utformningen av skatteutjämningssystemet.
  • Införa en servicegaranti vid till exempel tillstånd inom bygglov, miljö och hälsa.
  • Målsättningen är att sänka skatten men kan ske då det är långsiktigt hållbart och får inte äventyra stabiliteten i ekonomin.
  • Att kommunala investeringar ska finansieras ansvarsfullt.
  • Säkerställa en kommunal ekonomi i balans som når årliga överskott och balanskrav. Alla verksamheter förväntas hålla budget.
  • Effektivisera kommunens förvaltning och prioritera kommunens kärnverksamheter

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att kommunen ska kunna säkerställa en välfärd med hög kvalitet och fungerande infrastruktur. God ekonomisk hushållning är ett grundläggande begrepp som alltid måste stå i fokus. Alla pengar är skattebetalarnas pengar och ska förvaltas och hanteras därefter. Skattebetalarna ska få valuta för varje skattekrona de betalar in.

God ekonomisk hushållning innebär också att kommunen ska ha en buffert för oförutsedda utgifter och osäkerheter i framtiden. Genom att ha stabila spelregler och vara noggrann med att följa den ekonomiska utvecklingen för kommunen kan vi undvika underskott som tvingar fram skattehöjningar och nedskärningar. Det är när det finns tydliga prioriteringar som det går att göra saker bättre.

Förmågan att göra kloka val och väga allmänintresse mot särintresse innan beslut fattas är avgörande. Utan en fortsatt stabil ekonomi kommer inte Vellinge att kunna möta framtidens utmaningar och de högt ställda krav som Vellingeborna har.

Det är en självklarhet att all verksamhet ska effektiviseras kontinuerligt och utveckling och förbättring ska alltid gälla.

Vi tar ansvar! En välskött ekonomi läger grunden för goda villkor för entreprenörskap och företagande och därmed för framväxten av nya jobb. Bara då kan medborgarna känna sig trygga med att välfärden inte blir en tillfällig förmån utan en långvarig trygghet. Med en låg kommunalskatt får Vellingeborna en större frihet att själv prioritera sina liv och med mindre politisk inblandning.

Vellinge är en av de kommuner med lägst kommunalskatt i landet. För oss moderater är det viktigt att du som individ bestämmer över din inkomst så långt det är möjligt. En del tror att låg skatt är detsamma som att vi tullar på kvalitén. Så är det inte. Vårt ansvar är att använda skattepengarna så effektivt som möjligt. Vi måste hela tiden fundera på om vi tillhandahåller rätt service och tjänster och om vi använder resurserna på bästa sätt. Varje krona som tas ut i skatt ska hanteras ansvarsfullt. All kommunal verksamhet måste ständigt prövas, omprövningen blir i längden en garanti för att kommunen ska erbjuda en förskola och skola i toppklass, en social grundtrygghet och en bra och trygg omsorg för äldre och andra med behov. Vi ska se till att maximera värdet för skattepengarna.

Stabil ekonomi tryggar välfärden våra framtida åtagande. Långsiktighet och ansvarsfullhet är viktiga grundprinciper vilket ger resultat vilket visar sig i högsta betyg AAA avseende kreditvärdighet 4 år i rad. Vellinge är också en av få kommuner i landet som tagit ansvar och avsatt medel för sin framtida pensionsskuld. Pensionsmedelsförvaltningens tillgångar överstiger den totala pensionsskulden vilket är unikt bland Sveriges kommuner. Vi tål att jämföras!

Staten tvingar Vellinge att ta ut mer skatt än vad vi behöver för vår egen service. Dagens system med skatteutjämning mellan kommuner gör att Vellinge straffbeskattas av regeringen för välskötta finanser och god kvalitet i välfärden. Vellinge är en av 13 kommuner som är nettobetalare till systemet. Under 2017 betalade Vellinge kommun 82 miljoner kronor i utjämningsskatt vilket motsvarar cirka 2 300 kronor för varje kommuninvånare eller närmare 10 000 kr extra för en barnfamilj i straffbeskattning per år i Vellinge. Systemet dränerar Vellinge på miljoner årligen samtidigt som det verkar kontraproduktivt då mottagande kommuner inte stimuleras till utveckling och effektivisering. Nuvarande system är orimligt och måste förändras. Kompensation till kommuner som behöver stöd för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner ska finansieras av staten och inte mellan kommuner.

Underlaget för skatteintäkterna påverkas av sysselsättning och medelinkomst. Som en konsekvens av det kommunala skatteutjämningssystemet är det sysselsättningsgraden och medelinkomsten i övriga landet som i huvudsak avgör storleken på Vellinges skatteintäkter – inte Vellingebornas sysselsättningsgrad och medelinkomst.

Med vår moderata politik vill vi verka för att förbättra för Vellingebornas vardag och möjligheter att bo, leva och verka i Vellinge, oavsett om det handlar om jobb, fritid eller företagande.

Vi driver frågor som är viktiga för Vellingeborna och som tillvaratar Vellinges intresse. Vellinge visar vägen!

Kommunen finns till för medborgarna. Lika självklart som det är att vi är försiktiga med skattebetalarnas pengar är det att man som medborgare känner att man får ett snabbt och kompetent bemötande i kontakterna med kommunen.  Vi vill underlätta för invånare och företag att komma i kontakt med kommunen och vill därför bla införa en servicegaranti för medborgare och företagare. Lämnas inte beslut inom utlovad tid ska avgiften reduceras eller helt utgå. Genom att vara effektiva och kundvänliga i bemötandet av människor och företag kan vi göra Vellinge mer attraktivt.