Vi tror på Gläntan - en havsnära mötesplats. 


Vi Moderater ser stor potential i att utveckla hamnområdet i Falsterbokanalen. I det ingår sydöstra delen, den sk Gläntan. Ibland ges en bild av att stora delar av Kanalskogen omfattas vilket är felaktigt. Området som avses är sydöstra delen kring brofästet. 
Platsen är i stort behov av upprustning och präglas till stor del av övergivenhet med bl a ett gammalt ställverk. Området har en fantastisk placering intill kanalen men kopplingen till vattnet kan nyttjas mycket bättre. Vi ser här en möjlighet att skapa något alldeles unikt  – samtidigt som vi tillför nya värden månar vi om att bevara de som finns idag. 
Utgångspunkten i vårt arbetet har varit att ta tillvara platsen på ett bättre sätt där nybyggnation möjliggörs samtidigt som vi bevarar naturområdet och de historiska värdena samt att det fortsatt ska finnas kvar möjlighet för rekreation i naturmiljö. Planuppdrag beslutades av kommunstyrelsen 2017 och under hela planarbetet har det varit viktigt med gedigen naturinventering och tydliga ställningstagande gällande gestaltning, utformning och höjder samt fortsatt tillgång till naturstråk.
Förslaget  innehåller byggnad för centrumverksamhet, restaurang, cafébyggnad och 70 bostäder men även ytor för allmän plats med fortsatt naturområde. Det innebär att befintlig gång- och ridstig inte kommer beröras och att kopplingen till tallskogen som finns idag kommer kvarstå. Inte heller stridsvagnshindren kommer beröras. I detaljplanen kommer det krävas marklov för att fälla träd med krav på att plantera två nya träd för varje träd som fälls. Det är kommunen som bestämmer var dessa träd ska planteras.
I området finns även byggnad och yta för sjöscoutverksamhet. Denna verksamhet vill vi ska finnas kvar och här tittas på ersättningslokal i pågående arbete på Västra hamnplan där kommunen sen årsskiftet har rådighet över marken genom 25-årigt arrendeavtal med Sjöfartsverket. 
Vi Moderater tror på Gläntan som en fin naturrik mötesplats. 

Carina Wutzler
Kommunstyrelsens ordförande (M)