Vi välkomnar ett tredje körfält på E6 - debatt

Äntligen lägger Trafikverket fram förslag på utformning av ett efterlängtat och välbehövligt tredje körfält på E6 mellan Vellinge norra och Petersborg.  Bilköerna längs E6 växer och framkomligheten påverkas negativt. Det är en ohållbar situation. Redan idag är kapaciteten otillräcklig. I och med ökad mängd godstransport, tung trafik från Trelleborgs hamn, ökad pendling och fler människor kommer problemet att fortsätta växa, bullernivåerna öka, köerna tillta och trafiksäkerheten minska.

Vi moderater har länge stridit för att utbyggnaden ska bli verklighet och vi välkomnar att Trafikverket nu är igång med arbetet. Till vår stora besvikelse innehåller förslaget flera brister vilket vi reagerar på och tydligt kommunicerar till Trafikverket när kommunen ska yttra sig över det förslaget som ligger på remiss.

Bullerproblematiken får en otillfredsställande lösning. Över 224 bostadsfastigheter längs sträckan har bullernivåer som överskrider riktvärdena men Trafikverket har meddelat att de endast kommer erbjuda ca nio fastigheter bullerdämpande åtgärder. Vi står upp för våra medborgare och ser detta som oacceptabelt. För att säkerställa en bra boendemiljö måste Trafikverket uppföra bullerskydd i form av vallar eller skärmar längs hela sträckningen mellan Vellinge Norra och Hököpinge i samband med utbyggnaden. Vi anser inte att andra lösningar är tänkbara.

Vi välkomnar en förlängning av påfartsrampen från Vellinge norra men eftersom det nya körfältet främst ska användas för tung trafik måste lösningen säkerställa att det inte finns ökad risk för fler olyckor när bilister från Vellinge ska vävas in med den tunga trafiken. Trafikverket föreslår även att vissa sträckor ska ha något smalare körfält. Vi anser att ett tredje körfält måste hålla tillräcklig bredd så att framkomlighet och trafiksäkerhet säkras och så att hastighetsnivån inte ska behöva sänkas.

Trafikverket verkar inte heller inse allvaret med dagens köproblematik vid trafikplats Vellinge S där väg 100 ansluter till E6. Trafikverket måste ha en tydlig åtgärdsplan för att förbättra framkomligheten så att det inte blir störningar och ökad risk för olyckor när trafik från väg 100 ansluter till E6.

Vi välkomnar ett tredje körfält, det har vi kämpat för i många år men utbyggnaden måste ske på ett genomtänkt, trafiksäkert och hållbart sätt. 

Vellingemoderaterna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen