Nyhetsbrev - april 2020

Även april månad har präglats av Coronapandemin men vi går mot varmare och ljusare tider vilket kanske gör det lite lättare. Under april har vi haft påsk, rekordvarma dagar och rapsen har börjat blomma.

Det är fortfarande många som har frågor och funderingar över Coronaviruset och därför kommer här en liten sammanställning på vad verksamheterna i Vellinge kommun gör med anledning av coronaviruset. Läs även på kommunens hemsida.

  • Man har förenklat för kommunens företagare genom bl.a utökat samarbete med centrumföreningarna samt med företagarföreningar, sänkta hyreskostnader, förlängd betalningstid för företagen, anstånd med betalningar, avgiftsfri markupplåtelse för uteserveringar samt prioritering av tillstånds- och tillsynsärenden
  • Utökadt städ- och hygienrutiner för samtliga kommunala verksamheter.
  • Infört besöksstopp på samtliga vård- och omsorgsboenden i kommunen. Detta gäller även på LSS-gruppboenden.
  • Stängt aktivitetshus samt deras restauranger för externa besökare och inställda aktiviteter (Postgården, Almgården, Bäckagården). Även restaurangen på Omtankens hus är stängd för externa gäster.
  • Gjort förändringar gällande färdtjänst så att man ska kunna åka ensam i taxin och minska smittspridning i största möjliga mån.
  • Sundsgymnasiet och Vellinge lärcenter bedriver all sin undervisning på distans
  • De kommunala för- och grundskolorna håller öppet som vanligt men skolresor och studiebesök skjuts på framtiden.
  • Inställda utbildningar, tjänsteresor och studiebesök för kommunens medarbetare
  • Handlingskraft, en nystartad ideell organisation som i samarbete med Svenska kyrkan, Röda korset/MedMänniskaNU och Vellinge kommun har etableras för att hjälpa till i lokalsamhället. Organisationen hjälper personer i riskgruppen att handla mat och medicin, utföra postärenden och liknande samt med IT-hjälp eller samtalsstöd. Det kommer inom kort komma ett riktat utskick till alla 70+ i kommunen med information om Handlingskraft som kommer att bekostas av kommunen.

Den 2 april beviljade miljö- och byggnadsnämnden bygglov för Vellingebostäders nya kontorshotell Furan i centrala Vellinge. Kontorshotellet som planeras vara inflyttningsklart i augusti 2021 kommer inrymma cirka 40 kontorsarbetsplatser samt en lounge, möteslokaler och caféutrymme.

På kommunstyrelsens möte den 7 april beslutades bland annat planuppdrag för Eskilsgården för framtagande av detaljplan som ska möjliggöra byggnation av ett nytt vård- och omsorgsboende samt LSS daglig verksamhet.

Den 15 april startade säsongens broöppning över Falstebokanalen. Förra året tog vi moderater initiativ till att på prov ändra öppettiderna för bron över Falsterbokanalen. Det föll väl ut och Trafikverket valde därför inför i år att permanent ändra broöppningstiderna till varannan timme med start klockan 06 på morgonen.

Den efterlängtade asfalteringen på samtliga gator i Skanör (Hamn-, Öster-, Mellan- och Västergatan) startade veckan efter påsk. Asfalteringsarbetet är nu avslutat med undantag från en bit av Södergatan intill Ica som inom kort ska åtgärdas.

Den 22 april släppte Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) den årliga kvalitetsmätningen avseende näringslivsklimat. Den visar att Vellinge förbättrar sitt resultat i samtliga områden och att Vellinge är tredje bästa kommun avseende serveringstillstånd i Sverige. En stor del som företagare möter i sin vardag ligger direkt under kommunens ansvar, det handlar till exempel om tillsyn, bemötande i olika ansökningstillstånd, och om en rättssäker och effektiv myndighetsutövning. Vi moderater arbetar ständigt för att förbättra servicen till lokala företagare. Att kommunens resultat höjts på samtliga områden är oerhört glädjande. Två viktiga faktorer till det förbättrade resultatet kan vara att vi infört servicegarantierna och företagslots som en väg in i kommunen.

Den 27 april var det dags för kommunfullmäktige. På mötet behandlade kommunfullmäktige bland annat kommunens årsredovisning för 2019. Årsredovisningen för 2019 visar att Vellinge kommun har presterat väl under året som gått. Såväl ur ett verksamhetsperspektiv med många nya viktiga satsningar, som ur ett ekonomiskt perspektiv med ett positivt resultat på 81 miljoner kronor. I länken kan ni läsa Carina Wutzlers anförande som vi väl tycker summerar det gångna året. https://vellinge.moderatweb.se/vellinge-kommuns-arsredovisning-2019/

Under samma möte beslutade man även om riktlinjer för att kunna delta på nämndsmöten och kommunfullmäktige på distans genom ändrad arbetsordning som stödjer distansdeltagande. Likt många andra kommuner och regioner och i enlighet med SKR:s rekommendationer beslutades att deltagande på distans måste ske genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Man beslutade också likt rekommendationen att anmälan om deltagande på distans ska ske senast 6 kalenderdagar före sammanträdet samt att det ordförande som beslutar om distansdeltagande i fallet får ske eller inte.

Under de senaste månaderna har de inkommit synpunkter och relevanta frågor kopplat till planeringen av ny sträckning för nuvarande linje 100. Med anledning av dessa ser vi att det finns ett behov av förbättrad och tydligare information och behov av att möta upp de synpunkter som framförts. I ett möte under april har kommunledningen i Vellinge och representanter för Skånetrafiken därför enats om att det behövs en mer strukturerad samverkan och bättre dialog mellan Region Skåne, Vellinge kommun och invånare inför trafikstarten 2021/2022. Arbetet kommer fortsätta och synpunkter kommer beaktas och dialogen förbättras.

Media har under den senaste tiden målat upp en felaktig bild av matsituationen på St Knut/Aspen. Detta ser vi mycket allvarligt på och vill därför förtydliga följande: Vi ställer alltid höga krav på kvalitet och bemanning i upphandlingar och har tydliga avtal med entreprenörerna. Det gör att vi kan ställa krav på åtgärder när brister i verksamheten uppstår. När vi får signaler om att det inte fungerar tar vi det på största allvar och kräver att boende ska få den vård och omsorg de har rätt till. Att se till att boende på St Knut/Aspen får en god vård och omsorg har varit högsta prioritet för oss. Under förra året har man arbetat med utökade uppföljningar och verksamhetsbesök, åtgärdsplaner och utdömda viten och verksamheten har sedermera nått upp till de kvalitetskrav som ställts. Utökade uppföljningar är dock något som vi fortsatt med för att försäkra oss om att detta bibehålls. Den senaste rapporteringen från media om att maten inte varit tillräcklig har lett till att personal från samtliga avdelningar under en period ombetts fotografera och dokumentera måltiderna. Under denna period har även oanmälda kontakter med verksamheten tagits. Bedömningen från denna uppföljning visar att mat och måltiderna fungerat väl. Riktas kritik ska den vara befogad och rättvis. Ensidig rapportering från media och politisk pajkastning gynnar ingen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen