Nyhetsbrev - december 2019

Nytt år och nytt decennium. Hoppas att alla hade en härlig jul- och nyårshelg med god mat och trevligt sällskap. Slutet av förra året innehöll många politiska beslut och händelser som ni kan läsa om nedan.

Den första söndagen i december hölls det traditionsenlig julmarknad i Höllviken och Vellingemoderaterna var som vanligt på plats för att prata med medborgare, dela ut pepparkakor och sälja lotter. Dessutom höll Carina Wutzler jultal både i Höllviken och i Vellinge centrum under dagen.

Under början av månaden byggdes det ett bullerplank vid SYSAVs återvinningscentral i Höllviken för att sänka bullernivåerna. Under året har även flera andra ljuddämpande åtgärder gjorts, bland annat genom nya vadderade containrar och nya lastmaskiner utan back-ljud. När bullerplanket stod färdigt gjordes nya bullermätningar som glädjande nog visade på goda resultat som håller nivåerna för att återvinningscentralen ska få vara kvar.

Den 11 december hade kommunfullmäktige sitt sista möte för året.
Under mötet antog fullmäktige en ny handlingsplan för integration som börjar gälla från 1 januari 2020. I Vellinge kommun finns det sedan tidigare en gedigen handlingsplan för integration. Redan den 1 januari 2018 infördes integrationsplikten efter förslag från oss moderater. Integrationsplikten tydliggör individens eget ansvar för att komma in i det svenska samhället. Det handlar om vikten av att lära sig svenska språket, svenska värderingar, att göra sig anställningsbar och att kunna försörja sig själv. Frångår individen sin integrationsplan innehållande SFI, samhällsorientering och etableringsinsatser utan giltiga skäl dras hjälp och stöd in.  I ny handlingsplan för integration väljer vi att förtydliga integrationsarbetet ytterligare genom bland annat digital tolk, hembesök från socialtjänsten, förtydligande av bocoachernas uppdrag, återkrav för utbetalat ekonomiskt bistånd – Glappersättningen, modersmålsundervisningen, tillägg i samhällsorienteringen angående hedersrelaterad problematik, fokus på jämställdhet och kvinnors rätt till självständighet, tydliggörande angående yrkes-SFI, självfinansieringsprincipen samt att anhöriga in omfattas av bosättningslagen.

Fullmäktige antog även en ny detaljplan för det nya verksamhetsområdet och för skola och idrottshall i Hököpinge. Mer information om dessa detaljplaner kan ni läsa här:
Verksamhetsområde: https://vellinge.moderatweb.se/vi-mojliggor-mark-for-foretagsetablering-detaljplan-antagen/
Hököpinge: https://vellinge.moderatweb.se/m-fortsatter-satsa-i-hokopinge/

I mitten av december startade ombyggnationen av Bäckatorget i Skanör. Målet med arbetet är att göra Skanörs centrum mer levande och attraktivt och är en del av kommunens centrumutvecklingsarbete som vi moderater initierade för några år sedan. Entréerna till torget ska öppnas upp och förtydligas och gångstråken längs med och genom torget mot Biblioteket, ICA, Östergatan och ut till Bangången ska förtydligas. Torgplatser ska skapas för nya verksamheter som torghandel och foodtrucks. På torget kommer nya sittplatser, hammockar och cafébord att sättas upp. Nya lekmöjligheter för barnen ska tillföras och fler träd kommer att planteras. Målet är att torgytan ska bli Skanörbornas gemensamma vardagsrum för olika sociala aktiviteter och event.

Den 16 december tog Carina Wutzler det första spadtaget för Skanör Falsterbo kallbadhus tillsammans med Nicholas Hörlin och Daniel Krook (initiativtagare av projektet), och Jesper Göransson, Peabs koncernchef. Vi moderater har under de senaste åren genomfört en rad satsningar för att utveckla Skanörs hamn. Den betyder mycket för kommunen och har blivit en uppskattad och välbesökt plats för både invånare och besökare. Det har verkligen hänt massor de senaste fem åren både i vattnet och på land; Badhytten, nytt livräddartorn, nya fräscha toaletter, dansbana, ny belysning och nya planteringar, ny bryggdel med fler båtplatser, klimatsmarta avfallskärl, ny badbrygga (Stens brygga) samt nya och utbyggda verksamheter som tillsammans lyft hamnens attraktivitet. Och nu fortsätter alltså utvecklingen även med ett kallbadhus.

Samtliga nämnder har under månaden tagit sina internbudgetar som alla utgår från de kommunövergripande målen (sund och hållbar tillväxt, attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge, bästa möjliga medborgarnytta och maximera värdet för skattepengarna) och innehåller bland annat följande prioriterade satsningar:

Kommunstyrelsen: Ta fram ett kommunövergripande hållbarhetsprogram, ny strategi för näringsliv och turism, program för framtidssäkrad välfärd, ny digital strategi 2021-2025, kommunala arbetsmarknadsåtgärder med fokus på egenförsörjning, hållbar utveckling vid framtagande av detaljplaner och projekt, ökad tillgänglighet och service gentemot företagare, utveckling av det nya verksamhetsområdet, utökad samverkan skola-näringsliv, trygghetsarbete med fokus på trygghet i offentlig miljö samt ungdomars drogkonsumtion, arbete med prioriterade planer, bättre framkomlighet på E6 och väg 100 samt arbetet med skydd mot höga havsnivåer.


Utbildningsnämnden: prioritera och synliggöra arbetet med studiero – trygga miljöer inom skola och förskola, fördjupat lärarutvecklingsprogram, chefsutvecklingsprogram, planering av grundskola i Höllviken och Hököpinge, uppstart av resursskola, insatser för att stärka det entreprenöriella lärandet i grundskolan samt framtidssäkrad välfärd.

Omsorgsnämnden: Välfärdsutvecklingsarbetet med den nära vården som ett sätt att möta nya behov och nya utmaningar och skapa ett ökat värde för patienten, införande av välfärdsteknik som ökar möjligheten till självständighet, uppstart av demensby på Månstorps ängar samt framtidssäkrad välfärd.
Tekniska Nämnden: Ökat bidrag till vägföreningar samt fortsätta förbättra samarbetet och underlätta i deras ideella arbete, trafikåtgärder för att underlätta för kollektivtrafik, ombyggnation av Bäckatorget och Bangången, reparera gångbroarna på Borgmästarstigen i Skanör, trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt renovering och nybyggnation av lekplatser och offentliga toaletter.

Myndighetsservicenämnden: Genomföra vägledning och information för att förenkla för företagare och invånare – det ska vara lätt att göra rätt, genomföra riktad rådgivning och information om tillsynsprocesser och åtgärdsbehov vid tillsyn, arbeta för att kontinuerligt förkorta handläggningstiderna enligt antagna servicegarantier samt fortsätta arbetet med digitalt arkiv och digitala ansökningsprocesser.  

Invånarna är nöjda över att bo och leva i Vellinge kommun enligt årets medborgarundersökning. Jämfört med medborgarundersökningen som Vellinge kommun gjorde våren 2016 har i stort sett alla frågeområden fått högre betygsindex och i samtliga områden hamnade kommunen över rikssnittet. Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes i Vellinge kommun våren 2016 har i stort sett alla frågeområden fått högre betygsindex. Vi moderater är glada över att det skett förbättringar inom de flesta områden. Undersökningen är en viktig del i utvecklingsarbetet och invånarnas synpunkter är viktiga.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen