Nyhetsbrev maj-juni 2023

Hoppas alla hade en härlig juni månad i det fina vädret med bland annat midsommarfiranden. För vissa har kanske semestern redan börjat, för andra är den nalkande. Något vi tror att alla kan komma överens om är att den är efterlängtad med sol och härliga bad på våra vackra stränder. Detta nyhetsbrev innehåller information för både maj och juni månad:

Den 2 maj hade omsorgsnämnden möte där bland annat kvartalsrapporten behandlades. Omsorgsnämnden prognostiserar ett överskott jämfört med budget på 6,7 mkr och produktionsenheterna prognostiserar ett överskott på 2,1 mkr. Omsorgsnämnden har 8 mål för 2023 och måluppfyllelsen beräknas bli 100 %  

Den 1 juli ändras Skollagen som innebär krav på kommuner att samverka inom planering, dimensionering och erbjudande av utbildning inom gymnasieskolan. På utbildningsnämndens möte den 8 maj beslutade därför nämnden att anta ett samverkansavtal för gymnasieskola i Skåne. Samverkansavtalet är framtaget av Skånes Kommuners politiska styrgrupp för gymnasiesamverkan.

På samma möte behandlades utbildningsnämndens kvartalsrapport. Kvartalsrapporten visar på en negativ budgetavvikelse på 6,5 mkr vilket främst beror på indexuppräkning av lokalhyror och köp av externa platser (gymnasieskola, gymnasiesärskola samt grundsärskola).  

På tekniska nämndens möte den 9 maj behandlades tekniska nämndens kvartalsrapport som prognosisterar ett driftsresultat i enlighet med budget. Investeringarna prognostiseras uppgå till 78 mkr av budgeterade 83 mkr. Måluppfyllelsen beräknas bli hög med en sammanlagd måluppfyllelse på 90 %,

Den 11 maj var det Stjärnkväll nere på Badhytten i Skanör. Flertalet företagare prisades under kvällen, Carina Wutzler delade ut Vellinge kommuns näringslivspris till makarna Wrethov (Wrethov music och hotell Vellingebacken)

Miljö- och byggnadsnämndens kvartalsrapport som behandlades den 16 maj prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 2,8 mkr. Dels beror avvikelsen på minskat antal bygglovsärenden, dels på en ögat efterfrågan av bostadsanpassning jämfört med budgeterat.

På samma möte beslutade nämnden att bevilja bygglov för Henriksdalskolan. Det innebär att byggnation kan påbörjas efter sommaren och om allt går enligt plan kommer skolan vara inflyttningsklar till 2025/2026.

Tyvärr avslog oppositionen ansökan av bygglov för beachbar på Västra hamnplan i Falsterbokanalen. En verksamhet som under förra sommaren var uppskattad av många. Vi moderater tycker det är oerhört trist att det finns politiska partier i Vellinge kommun som inte värnar ett kreativt och drivande näringsliv och som snarare ser hinder än möjligheter.

Den 23 maj släppte Svenskt näringsliv enkätsvaren av de lokala företagsklimatet i Sverige. Enkätsvaren visar att Vellinge kommun både får förbättrat resultat i den samlade omdömet samt på 10 av 10 frågor gällande kommunens myndighetsutövning samt information och dialog.

På kommunstyrelsens möte den 30 maj godkändes befolkningsprognosen för Vellinge kommun 2023-2032. Den nya befolkningsprognosen visar en lägre befolkningstillväxt än tidigare beräknad i Vellinge kommun. Det beror på förändringar i antagande avseende födelsetal/dödstal, bostadsbebyggelse samt åldersantagande för inflyttning i förhållande i kombination med förändringar i byggprognosen. Det är viktigt att följa befolkningsprognosen av flera skäl, dels för att planering av kommunal verksamhet såsom infrastruktur, lokalisering och utbyggnad av bostadsområden, barnomsorg, äldreomsorg samt fritidsanläggningar ska stämma överens med befolkningsutvecklingen, dels för den ekonomiska planeringen med beräkning av skatteunderlag och resursfördelning.   

Under samma möte sa vi Moderater nej till detaljplan för byggnation av flerbostadshus mellan Kärleksstigen och Falsterbovägen i Falsterbo, på den sk. Ålajorden. Vi anser inte att det passar med ett högt flerbostadshus i detta område utifrån kopplingen till Kärleksstigen, flommarna, den intilliggande bebyggelsen samt den speciella miljö och natur som finns i området. Det följer dessutom det besked vi tidigare gett till två andra fastighetsägare där vi sagt nej till högre bebyggelse längs västra sidan av Falsterbovägen.

Den 11 juni presenterades årets Blå flagg-stränder och hamnar. Kämpingestranden, Skanörs strand, Falsterbo tilldelades även detta år utmärkelsen. I år tilldelades även Skanörs hamn Blå Flagg-certifiering.

På utbildningsnämndens möte den 12 juni antogs ett förändrat uppdrag för det Förstärkta teamet. Detta för att främja skolnärvaron och stötta både skolorna, föräldrarna och elever med problematisk frånvaro.

Två gånger under maj och juni månad har uttryckande ambulans tvingats vänta vid broöppning, detta är oacceptabelt. Carina Wutzler har därför skickat en skrivelse till både Trafikverket och Region Skåne som är ansvariga myndigheter för att avkräva svar på vad som brustit i rutinerna och vilka åtgärder som kommer vidtas för att säkerställa att det inte händer igen.

Den 17 juni invigdes de nya bryggorna i Skanörs hamn under festliga former. Carina Wutzler invigningstalade och Blå Flagg-flaggan fick hissas av hamnföreningen.

På kommunfullmäktiges möte den 19 juni behandlades kvartalsrapporten för Vellinge kommun. Givetvis har det ekonomiska läget med stigande inflation, höjda räntor och kraftigt ökade pensionskostnader även drabbat Vellinge kommun. Kvartalsrapporten prognostiserar ett resultat på 30,7 mkr vilket är 25,9 mkr lägre än det budgeterade resultatet på 56,6 mkr. Det har varit god leverans från verksamheterna och måluppfyllelsen ser ut att bli hög, 98 procent.

Den 20 juni beviljade miljö- och byggnadsnämnden bygglov även för Tångvallaskolan. Rivningsarbetet av nuvarande grundskola har pågått under våren och fortsätter under större delen av sommaren och därefter etableras byggarbetsplats för kommande byggnation. Går allt enligt plan kommer skolan stå klar år 2026.

Dagen innan midsommar skickade Carina Wutzler ut en sommarhälsning till alla medlemmar. Har ni inte läst den än hittar ni även sommarhälsningen på vår hemsida: https://vellinge.moderatweb.se/sommarhalsning-fran-carina-wutzler-m-kommunstyrelsens-ordforande/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *