Vellingemoderaternas nyhetsbrev - februari 2023

Årets kortaste månad är nu över. Februari innehöll en dag i kärlekens tecken och även en fullspäckad sportlovsvecka med aktiviteter runt om i hela kommunen. Mycket politiskt arbete har även hunnits med trots färre dagar som du kan läsa om nedan.

Den 2 februari presenterades det preliminära resultatet för Vellinge kommuns årsredovisning för 2022. Årsbokslutet visar ett positivt resultat på 155,7 miljoner kronor, vilket är nästan 100 mkr bättre än det budgeterade resultatet på 59 mkr. Ett starkt resultat som visar på god kostnadskontroll och kostnadsmedvetna verksamheter. Det finns flera olika skäl till det positiva resultatet bl.a. högre skatteintäkter, statsbidrag, exploateringsvinster, färre elever pga lägre inflyttning än budgeterat, obelagda platser på vård- och omsorgsboenden, lägre utbetalt försörjningsstöd m.fl. Bokslutet visar även att verksamheterna har haft en god måluppfyllelse och hög kvalitet i både verksamhet och service.


Den nya lekplatsen vid Olsgården i Vellinge är nu klar. Sedan tidigare finns det tre lekplatser i området och även dessa har rustats upp och renoverats. Området har fått flera informationsskyltar kring djur- och växtlivet och är en del i satsningen för att utveckla “gröna rum”.


Den 7 februari sammanträdde kommunstyrelsen. Under mötet behandlades bl.a. kommunens yttrande över Trafikverkets förslag på förändringar för att förbättra trafikflödet längs väg 100 avseende sträckningen Hagarondellen-Höllvikenrondellen. Vi Moderater är tydliga med att vi är positiva till en kapacitetsökning längs sträckan men hade flera invändningar på förbättringsåtgärder. Dessa kan ni läsa om i länken: https://vellinge.moderatweb.se/foreslagna-atgarder-av-trafikverket-langs-vag-100-maste-andras/

Under samma möte fick kommunstyrelsen ta del av den årliga rapporten över kommunens innehav av Gröna obligationer. Hösten 2017 beslutade kommunfullmäktige att kommunen skulle börja emittera gröna obligationer och kommunen emitterade sina första gröna obligationer våren 2018 för byggnationen av Omtankens hus. Sedan dess har kommunen gjort många miljömässigt hållbara investeringar och emitterat i gröna obligationer till ett värde av 1 150 mkr. Gröna obligationer innebär att pengarna är öronmärkta till miljömässigt hållbara investeringsprojekt, bra både för miljön och ekonomin. Sammanställningen över investeringar som finansierats hållbart hittar ni på kommunens hemsida.

Vi arbetar ständigt med trygghets- och brottsförebyggande åtgärder. För oss är det viktigt att kommuninvånarna ska känna sig trygga att bo, leva och verka i kommunen. Den 9 februari anordnade kommunen en trygghetsvandring i centrala Vellinge. Givetvis deltog våra moderata ordförande för att få möjlighet att prata med invånare och få in synpunkter på vilka områden vi behöver arbeta vidare med för att öka tryggheten än mer.

Den 14 februari antog kultur- och fritidsutskottet en programbeskrivning för att bygga ut Gya tennishall. Beslutet innebär att det nuvarande övertryckstältet rivs och en ny hall med två inomhusbanor byggs upp och binds ihop med byggnaden bakom genom en gångbro. Hallen kommer till stor del användas av Höllvikens Tennisklubb som främst har verksamhet för barn och ungdomar. För att optimera nyttan ska hallen vara användbar dygnet runt i samverkan med närings- och föreningsliv.

Under samma möte beslutade kultur- och fritidsutskottet att avsätta 500 tkr till Värdehuset för att de ska kunna utveckla verksamheten och anställa mer personal.

Vi tycker det är viktigt att vara nära verksamheterna för få insyn om hur verksamheter fungerar och förstå vad de behöver för att kunna utvecklas. Omsorgsnämnden har politiska kontaktpersoner på samtliga verksamheter, likaså har utbildningsnämnden politiska kontaktpersoner inom verksamhetsråden på skolorna och förskolorna.

Sedan en period tillbaka har det pågått en rätt så aggressiv smutskastningskampanj mot oss moderater från vissa företrädare från oppositionen. Det sprids lögner, påhopp och missvisande information och vi valde därför att bemöta dessa i andra numret av VellingePosten 2023. Insändaren kan ni läsa i sin helhet här: https://vellinge.moderatweb.se/vellingeborna-fortjanar-battre/

Under kommunfullmäktigemötet den 27 mars röstade L, SD, S, KD och MP avslag på ny detaljplan för Skanörs skola. Det innebär att den tilltänkta nya idrottshallen nu stoppas. Det innebär även att den utökade skolgården och de nya klassrummen, grupprummen och lokalerna för fritids stoppas. För oss Moderater är det viktigt att ge alla elever rätt förutsättningar och att alla elever ska ha likvärdiga förutsättningar i hela kommunen. Det gäller även tillgången på ändamålsenliga lokaler. Beslutet drabbar alla barn och personal på Skanörs skola och föreningslivet på Näset. Läs mer på vår Facebooksida och följ debatten. Vill ni veta hur beslutet gick till så tipsar vi om att kolla in livesändningen av kommunfullmäktige, den kan ni fortfarande se på Vellinge kommuns Facebooksida.